ditax

engineering

Poskytujeme služby konštrukčnej kancelárie a zabezpečenia výroby v oblasti všeobecného strojárstva, výroby zariadení pre automatizáciu výrobného procesu a v oblasti vstrekovania plastov pre elektrotechnický a strojársky priemysel.

Konštrukčný návrh a výroba vstrekovacích foriem pre výrobu plastových súčiastok

Úprava digitálneho modelu súčiastky pre potreby technologického procesu liatia pod tlakom do formy z dodaného CAD modelu alebo na základe dodanej technickej dokumentácie k vyrábanej súčiastke (návrh odformovacích uhlov, zmrštenia).

Riešenie násobnosti formy pre hospodárne využitie v prípade daného konkrétneho vstrekovacieho lisu.

Optimalizovaný návrh všetkých funkčných detailov ako tvárniky, chladítka, vyhadzovače, vtoková sústava, trysky.

Zabezpečenie výroby a kompletizácie jednotlivých montážnych skupín navrhnutej vstrekovacej formy podľa detailnej technickej dokumentácie.

obrázok formy

Vytvorenie fyzického modelu navrhovanej súčiastky pomocou technológie 3D tlače

Pre potreby overenia funkčnosti návrhu a celkového dizajnu máme k dispozícii 3D tlačiareň, pomocou ktorej sme schopní vytvárať fyzické modely navrhovaného riešenia až do veľkosti 25 x 21 x 20 cm.

Takýmto spôsob dokážeme pomerne presne doladiť jemné detaily konštrukcie na základe reálnej spätnej väzby z analýzy na skutočných objektoch, napr. uloženie dosky plošných spojov v okrytovaní s presnou lokalizáciou otvorov pre konektory, senzory, LED diódy a ventiláciu.

Tlačenie je možné z materiálu PLA alebo ABS.

i1
d1 d2 d3

Dizajnový návrh okrytovania elektronického zariadenia na doske plošných spojov

V prvom kroku, na základe vami dodaného digitálneho modelu plošného spoja v súbore typu step alebo aspoň základných rozmerov a vaších predstáv, navrhneme dizajnový návrh, poprípade viac alternatív dizajnu.

Tieto dostanete od nás ako renderované výstupy v grafickom formáte. Na základe vaších podnetov prepracujeme, resp. doladíme dizajn návrhu okrytovania, až kým nebudete s daným riešením spokojný.

dizajnový návrh

Technologický model okrytovania

Následne sa podľa hotového dizajnu namodelujú jednotlivé časti okrytovania. Tieto zahŕňajú potrebné funkčné prvky ako sú detaily otvorov pre konektory, senzory a indikátory, ložné prvky pre polohovanie a uchytenie plošného spoja a iné.

Návrh týchto dielov je samozrejme s ohľadom na použitú technológiu výroby vstrekovaním do formy, teda so správnym riešením deliacej roviny, nutnými odformovacími uhlami stien a ich optimálnou hrúbkou, výstužnými prvkami, montovacími prvkami, tvarovým a rozmerovým riešením lemu podľa požadovaného spôsobu zatvárania a tesnenia. Takto pripravený model sa vytlačí na 3D tlačiarni pre overenie funkčnosti.

U príliš komplikovaných dielov je v prípade požiadavky, resp. pochýb o vhodnej voľbe tvaru a rozmerov kritických geometrických detailov daného riešenia okrytovania, možné zabezpečiť analýzu vstrekovacieho procesu pomocou programu Moldflow.

technologický model

Konštrukcia a výroba formy

Na základe hotového CAD modelu okrytovania je navrhnutá a skonštruovaná vstrekovacia forma. Riešenie konštrukčných a technologických prvkov formy závisí od tvarových a funkčných prvkov daného riešenia okrytovania, od požadovanej životnosti formy a kadencie výroby, textúry vzhľadových prvkov a požadovanej presnosti výlisku.

Po výrobe vstrekovacej formy sú odstreknuté vzorkové výlisky, ktoré sa podrobia analýzam na posúdenie požadovanej kvality. Výstupom týchto analýz sú prípadné korekcie, resp. prídavné technologické prvky, ktoré sa následne zapracujú do formy. Tento krok sa opakuje až kým je dosiahnutá požadovaná kvalita výlisku.

konštrukcia a výroba formy

Výroba a skladanie

Po dohodnutí sa na výrobnej dávke vašich produktov je forma nahodená na vstrekolis, doladený technologický proces a odstreknutá požadovaná dávka s potrebnou kontrolou kvality.

Výlisky sú následne kompletované s vkladaním plošných spojov a ich uchytávaním, popr. aj označovaním. Uzatváranie okrytovania je realizované buď mechanicky pomocou spojovacích materiálov alebo lepením, prípadne ultrazvukovým zváraním, podľa riešenia navrhnutého vo fáze technologického návrhu dielov.

Po kontrole sú hotové výrobky zabalené do obalov, stohované do prepraviek a odoslané k vám.

výroba a skladanie