ditax

engineering

Poskytujeme služby konštrukčnej kancelárie a zabezpečenia výroby v oblasti všeobecného strojárstva, výroby zariadení pre automatizáciu výrobného procesu a v oblasti vstrekovania plastov pre elektrotechnický a strojársky priemysel.

Konštrukčný návrh a výroba špeciálnych zariadení určených pre automatizáciu výrobného procesu

Návrh špecializovaného prípravku alebo zariadenia pre potreby automatizácie konkrétneho výrobného procesu.

Optimalizácia návrhu pomocou numerickej simulácie kinematických a dynamických pomerov a pevnostných charakteristík jednotlivých komponentov konštrukčného návrhu.

Prispôsobenie navrhovaného špecializovaného zariadenia daným technickým podmienkam vo výrobe.

dizajnový návrh

Konštrukčný návrh a výroba uzavretých rámových a nosných podperných oceľových konštrukcií

Analýza navrhovanej konštrukcie zo statického hľadiska, jej pevnostná analýza na dané statické zaťaženie ako aj modálna analýza pri dynamicky zaťažovanej konštrukcii.

Návrh podperných oceľových konštrukcií pre rôzne použitia z válcovaných polotovarov normalizovaných profilov ako aj z tvarovo optimalizovaných plechových nosných komponentov a pevnostný výpočet rámovej konštrukcie podľa zadaných zaťažení.

Optimalizácia rámových a nosných oceľových konštrukcií z hľadiska hospodárneho konštrukčného návrhu pre zadané maximálne zaťaženia.

technologický model

Detailná výpočtová analýza prenosu tepla, komplexný konštrukčný návrh a výroba tepelných výmenníkov

Prvotná výpočtová analýza potrebných energetických tepelných tokov pre zabezpečenie zadaných prevádzkových teplotných podmienok.

Návrh koncepcie riešenia a konštrukčných variantov spĺňajúcich požadované podmienky pre prvotné vypočítané energetické pomery.

Numerická stacionárna a prechodová analýza tepelných tokov a teplotového poľa detailného konštrukčného návrhu tepelného výmenníka a následná optimalizácia daného riešenia.

konštrukcia a výroba formy