ditax

engineering

Poskytujeme služby konštrukčnej kancelárie a zabezpečenia výroby v oblasti všeobecného strojárstva, výroby zariadení pre automatizáciu výrobného procesu a v oblasti vstrekovania plastov pre elektrotechnický a strojársky priemysel.

Pevnostné analýzy konštrukčných prvkov a simulácia mechaniky strojov a zariadení

Pri konštrukcii súčiastok, ktoré zo svojej podstaty plnia úlohu konštrukčných prvkov prenášajúcich prevádzkové zaťaženia, a teda musia byť navrhované aj so zreteľom na ich únosnosť, preverujeme návrh pomocou numerickej simulácie. Táto zabezpečí nielen samotné potvrdenie správnosti konštrukcie z aspektu jej dovolených namáhaní ale zároveň aj optimalizáciu hmotnosti, čo prispieva k hospodárnemu návrhu daného riešenia.

Popri lineárnej statickej napäťovej analýze, ktorej výsledkom sú posunutia a pomerné deformácie ako aj rozloženie redukovaného napätia na geometrii súčiastky a lokalizácia kritických častí, je možné vykonať aj frekvenčnú analýzu na určenie vlastných frekvencií.

Pri komplexnejších nárokoch na použitý výpočtový model vieme zabezpečiť aj nelineárne analýzy rôzneho druhu.

obrázok sieťovaného modelu